Home » » เส้นทางรุ่งเรืองในพุทธธรรม

เส้นทางรุ่งเรืองในพุทธธรรม

เส้นทางที่สาม เส้นทาง “รุ่งเรืองในพุทธธรรม” ได้แก่ 1)วัดป่าหนองหลุบ จังหวัดขอนแก่น   2)วัดเนินพระเนาวนาราม จังหวัดหนองคาย 3)วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี 4)วัดเขาจันทร์งาม จังหวัดนครราชสีมา  5)วัดป่าบ้านสร้างขุ่ย จังหวัดสกลนคร  6)วัดไตรสิกขาทลามลตาราม จังหวัดสกลนคร  7)วัดป่าโสมพนัส จังหวัดสกลนคร  8)วัดคลองตาลอง นครราชสีมา 9)วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี 10)วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา

Written by : โครงการวิจัยรูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาฯ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลบางส่วนของงานวิจัยรูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:กระบวนการเปลี่ยนแปลง “เส้นทางบุญ “สู่” เส้นทางธรรม หากท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดต่อได้.

Join Me On: Facebook | Twitter | Google Plus :: ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ! ::

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น