Home » » เส้นทางตำนานองค์พระธาตุ

เส้นทางตำนานองค์พระธาตุ

เส้นทางที่หนึ่ง เส้นทาง “ตำนานองค์พระธาตุ” ประกอบไปด้วย 1)วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม  2)วัดพระธาตุเรณู  จังหวัดนครพนม  3)วัดหนองแวงพระมหาธาตุแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น  4)วัดพระธาตุเรืองรอง จังหวัดศรีสะเกษ 5)วัดพระธาตุมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด  6)วัดพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  7)วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย  8)วัดพระธาตุขามแก่น ขอนแก่น 9)วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี   10)วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ซึ่งสามารถกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวดังภาพ

Written by : โครงการวิจัยรูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาฯ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลบางส่วนของงานวิจัยรูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:กระบวนการเปลี่ยนแปลง “เส้นทางบุญ “สู่” เส้นทางธรรม หากท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดต่อได้.

Join Me On: Facebook | Twitter | Google Plus :: ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ! ::

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น